Italian English



Celta

Kit Elite Miniatures

Painter: Jordi Gros Mascarilla

Scale: 70 mm

Letto 779 volte